Happy Birthday - Sheep

Greeting inside: Happy Birthday